Tổng hợp một số tài liệu sưu tầm từ khoa công trình và viện kỹ thuật xây dựng đại học giao thông vận tải.

+Thủy Lực Thủy Văn
https://drive.google.com/folderview?id=0B-1a4ocDhnfLRC1EemNCSkk4VXc&usp=sharing
+Tin Học Xây Dựng
https://drive.google.com/folderview?id=0B-1a4ocDhnfLcU0waE5IQjFMSjQ&usp=sharing
+An Toàn Lao Động Trong Xây Dựng
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLZEhmWjJsT0djLU0/edit?usp=sharing
+Vật Liệu Xây Dựng
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLNUgwLTl4VkRzYVk/edit?usp=sharing
+Bài Tập Lớn Bê Tông
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLbnR1YnhhWWZ5MVE/edit?usp=sharing
+Hướng dẫn cài Nova +Tôp for Cad 2005 trên Win 7
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLOFFIVmxMczI2eVU/edit?usp=sharing
+Cầu Bê Tông Cốt Thép
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLcFNmdTVabXFwVlU/edit?usp=sharing
+Cơ Học Đât
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLb09xaERFWmZYTkk/edit?usp=sharing
+Cơ Kết Cấu
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLbThuazdpbHBCS1k/edit?usp=sharing
và https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLWHV0dVlIWmJSLTQ/edit?usp=sharing
+Đồ Án Thiết Kế Cầu
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLUjNPRlk3RzFvWTQ/edit?usp=sharing
+Kết Cấu Thép
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLaUpRXzdabzBMdTg/edit?usp=sharing
+Máy San
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLUWM1YjdySmFmMWM/edit?usp=sharing
+Cơ Đất
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLdFBPYXI2ZW9JNEU/edit?usp=sharing
+Cơ Lý Thuyết 1 và 2
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLbUplMDhGdUJCSjA/edit?usp=sharing
+Cơ Sở Công Trình Cầu
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLWnpqMGp4ZUNoVTg/edit?usp=sharing
+Môn Kết Cấu Thép
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLWnpqMGp4ZUNoVTg/edit?usp=sharing
+Môn Kiến Trúc Cảnh Quan
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLMXBGYlM1ay1zaXM/edit?usp=sharing
+Môn Kỹ Thuật Chiếu Sáng
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLOWVySXBMUVgyN2M/edit?usp=sharing
+Môn Lập Và Phân Tích Dự Án
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLcUpBWmMtWGllRHM/edit?usp=sharing
+Môn Nền Móng
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLMk1PNm8xYnZ5cjQ/edit?usp=sharing
+Thủy Lực Thủy Văn
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLX2xVaTRtREk1ZWM/edit?usp=sharing
+Trắc Địa Đại Cương và Trắc Đjia Công Trình
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLbUYydUtmb0hIUjA/edit?usp=sharing
+Vẽ Kỹ Thuật F1+F2
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLeDlvX0gzYW85TDg/edit?usp=sharing
+Máy Xây Dựng
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLNnNXcmxJUjZBSms/edit?usp=sharing
+Thiết Kế Cầu Đường
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLc3VwUUYwQlJTVjA/edit?usp=sharing
+Thiết Kế Yếu Tố Hình Học Đường Ô Tô
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLMmNvZXhjTVlSYlU/edit?usp=sharing
+Thủy Lực Đại Cương
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLUy1ZUjBWcF82bVU/edit?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLRmlSdk1GZzNHRjg/edit?usp=sharing
+Thực Tập Trắc Địa
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLSWRXV1BReEYzU3M/edit?usp=sharing
+Thiết Kế Đường
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLT2NDYWstWkRwNHM/edit?usp=sharing
và 
https://drive.google.com/file/d/0B-1a4ocDhnfLV21hQ0xWUjB3X2s/edit?usp=sharing0 nhận xét :

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP