Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2. ETHERNET: Mong mu n và nhu c u đư c k t n i v n ti p t c tăng và tr nên ph c t p khi nh ng k sư ngành đi u khi n và t đ ng hóa ngày càng tham gia nhi u hơn và vi c n i m ng t i m i c p đ . Đ c bi t, Ethernet và Ethernet cơng nghi p đang t ng bư c tìm cách chi m lĩnh nhà xư ng và có m t trong các s n ph m OEM v i t n s ngày càng tăng khi các cơng ngh liên quan phát tri n và đư c c i ti n. Ethernet có ti m năng đơn gi n hóa trong cùng m t t ng v t lý (dây d n và đ u n i) th m chí ngay c khi nhi u giao th c Ethernet đã xu t hi n đ ph c v cho các nhu c u cơng nghi p đa d ng, đơi khi trong cùng m t m ng. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3.AS-I : AS-i (Actuator Sensor Interface) là k t qu phát tri n h p tác c a 11 hãng s n xu t các thi t b c m bi n và cơ c u ch p hành có tên tu i trong cơng nghi p, trong đó có Siemens AG, Festor KG, Pepperl & Fuchs. AS-i dùng đ k t n i các thi t b c m bi n, cơ c u ch p hành v i c p đi u khi n.. Th m nh c a AS-i là s đơn gi n trong thi t k , l p đ t và b o dư ng cũng như gia thành th p, nh m t phương pháp truy n thơng đ c bi t cũng như m t k thu t đi n cơ m i. Ki n trúc giao th c AS-i Ki n trúc giao th c AS-i ph n ánh đ c đi m c a các ho t đ ng giao ti p gi a m t b đi u khi n v i các thi t b c m bi n và cơ c u ch p hành s là h n ch vi c trao đ i d li u thu n t và lư ng trao đ i d li u là r t nh . Đ nâng cao hi u xu t và đơn gi n hố vi c th c hi n các vi m ch, tồn b vi c x lí giao th c gói g n trong l p 1 theo mơ hình OSI. Trong ph m vi l p v t lí, AS-i đưa ra m t phương pháp mã hố bit hồn tồn m i đ thích h p v i đư ng truy n hai dây đ ng t i ngu n và khơng d a vào chu n truy n d n RS-485 thơng d ng. Ch c năng đi u khi n truy nh p bus và b o tồn d li u cũng đư c th c hi n l p 1. AS-i ch s d ng phương pháp ch /t thu n t đ đi u khi n truy nh p bus. Ch c năng b o tồn d li u d a vào phương pháp bit ch n l k t h p v i mã hố bit. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cơ ch giao ti p và c u trúc khung b c đi n a. Cơ ch giao ti p AS-i ho t đ ng theo cơ ch giao ti p ch -t . Trong m t chu kì bus, tr m ch th c hi n trao đ i v i m i tr m t m t l n theo phương pháp h i tu n t . Tr m ch g i m t b c đi n có chi u dài 14 bit, trong đó có ch a 5 bit đ a ch tr m t và 5 bit thơng tin (d li u đ u ra ho c mã g i hàm) ch đ i tr m t này tr l i trong m t kho ng th i gian đ nh nghĩa trư c. B c đi n tr l i c a tr m t có chi u dài 7 bit, trong đó có 4 bit thơng tin. Vì kho ng cách truy n d n tương đ i nh trong khi t c đ truy n c đ nh là 167 kBit/s nên th i gian m t chu kì bus ph thu c hồn tồn vào s lư ng tr m ghép n i. Tuy t c đ truy n khơng l n, nhưng th i gian m t chu kì bus t i đa đư c đ m b o khơng l n hơn 5 ms. V cáp truy n, AS-i qui đ nh hai lo i cáp d n đi n thơng thư ng (cáp tròn) và cáp AS-i đ c bi t (cáp d t). Trong khi cáp tròn d ki m và giá thành th p thì cáp d t có ưu đi m là d l p đ t. Đư ng kính lõi dây ph i là 1.5 mm đ đáp ng u c u cung c p dòng m t chi u t i thi u 2A. b. C u trúc khung b c đi n C u trúc b c đi n c a AS-i đư c xây d ng trên ngun t c đơn gi n , gi m thi u các thơng tin b tr đ tăng hi u xu t đư ng truy n. Th c t , t t c các b c đi n g i t tr m ch có chi u dài c đ nh 14 bit và t t c các b c đi n đáp ng t các tr m t đ u có chi u dài 7 bit. C u trúc c a chúng đư c minh ho như trên hình v Gi a l i g i c a tr m ch và tr l i c a tr m t c n m t kho ng th i gian ngh dài 3-8 th i gian bit. Bit đi u khi n trong ph n đ u l i g i c a tr m ch kí hi u lo i thơng báo d li u, tham s , đ a ch ho c l nh g i Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. C . SƠ Đ T NG QUAN H TH NG Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. D. THI T B S 1. • • • • • • • • D NG: PLC CP1H Ngu n 24VDC, 100-240VAC. Ch c năng đ u ra xung đi u khi n v trí 4 tr c 1Mhz Đ u vào đ m xung t c đ cao 100Hz. 4 đ u vào và 2 đ u ra tương t . Tích h p c ng truy n thơng USB và 2 c ng truy n thơng n i ti p cho phép k t n i ModBus và Serial PLC links. Có th n i t i 7 modul m r ng c a CPM1A và 2 modul special I/O/CPU Bus c a PLC h CJ1. Thư vi n Function Block h tr l p trình k t n i PLC v i đi u khi n nhi t đ , bi n t n d dàng. Ch th s 2 giá tr LED cho phép phát hi n l i nhanh chóng tùy theo u c u c a ngư i v n hành. Truy n thơng n i ti p Kh năng truy n thơng n i ti p c a CP1H gi đây tr nên linh ho t hơn bao gi h t v i c ng USB k t n i máy tính khơng c n driver, 2 c ng truy n thơng h tr c RS232C và RS-485 (tùy option board c m thêm). Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Kh năng m r ng linh ho t v i các module m r ng c a PLC CPM và CJ1 PLC CP1H cho phép m r ng k t n i v i 7 module m r ng c a PLC CPM và có th k t n i thêm 2 module đ c bi t c a PLC CJ1. Vi c đi u ch nh c u hình v a kh p v i t ng ng d ng và k t n i lên các c p đ m ng cơng nghi p cao c p đã đư c CP1H h tr m t cách hồn h o. K t n i t i đa 7 module I/O m r ng c a PLC CPM tr c ti p b ng jack c p ho c qua cáp I/O dài 0.8m. Hi n nay PLC CPM đã có module m r ng 40I/O Digital. Như v y n u s d ng PLC CP1H lo i 40 I/O thì có th đ t đư c c u hình 320 I/O. K t n i t i đa 2 module đ c bi t c a PLC CJ1 (c n g n thêm b chuy n đ i CJ Unit Adapter), bao g m các lo i như: module vào/ra tuy n tính, module đi u khi n ngi t đ , module m ng Ethernet, DeviceNet, ControllerLink, Compobus/S master, module truy n thơng n i ti p SCU. Đi u này cho phép PLC CP1H giao ti p v i các lo i m ng cơng nghi p c p cao khi c n thi t. PLC CP1H có th k t n i đ ng th i 7 module I/O m r ng c a PLC CPM và 2 module đ c bi t c a PLC CJ1 đ t o nên m t c u hình th t s m nh m v i đ y đ ch c năng cao c p cho m t h th ng đi u khi n cơng nghi p.

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP