Sở xây dựng tỉnh điện biên tài liệu quy định về khảo sát XÂY DựNG CÔNG TRìNH b) Kim tra hỡnh thc v s lng ca bỏo cỏo kt qu kho sỏt xõy dng; c) Nghim thu khi lng cụng vic kho sỏt xõy dng theo hp ng kho sỏt xõy dng ó ký kt. Trng hp kt qu kho sỏt xõy dng thc hin ỳng hp ng kho sỏt v tiờu chun xõy dng ỏp dng nhng khụng ỏp ng c mc tiờu u t ó ra ca ch u t thỡ ch u t vn phi thanh toỏn phn ó nghim thu theo hp ng. "3. Vic nghim thu kt qu kho sỏt xõy dng phi c lp thnh biờn bn bao gm cỏc ni dung sau: a) i tng nghim thu (ghi rừ tờn cụng vic kho sỏt, bc thit k xõy dng cụng trỡnh); b) Thnh phn trc tip nghim thu (ch u t, nh thu kho sỏt xõy dng, nh thu giỏm sỏt, kho sỏt xõy dng); c) Thi gian v a im nghim thu; d) Cn c nghim thu; ) ỏnh giỏ kt qu kho sỏt xõy dng i chiu vi nhim v kho sỏt v phng ỏn kho sỏt ó c phờ duyt; e) Kt lun nghim thu (chp nhn hay khụng chp nhn nghim thu cụng tỏc kho sỏt xõy dng; yờu cu sa i, b sung, hon chnh v cỏc kin ngh khỏc nu cú)." 15. iu kin i vi t chc thc hin kho sỏt xõy dng (iu 49-Lut XD) 1. T chc thc hin kho sỏt xõy dng phi ỏp ng cỏc iu kin sau õy: a) Cú ng ký hot ng kho sỏt xõy dng; b) Cú nng lc kho sỏt xõy dng; c) Mi nhim v kho sỏt xõy dng phi cú ch nhim kho sỏt xõy dng cú nng lc hnh ngh kho sỏt xõy dng v cú chng ch hnh ngh phự hp. Ch nhim kho sỏt xõy dng do nh thu kho sỏt xõy dng ch nh. Cỏc cỏ nhõn tham gia tng cụng vic kho sỏt xõy dng phi cú chuyờn mụn phự hp vi cụng vic c giao; d) Mỏy múc, thit b phc v kho sỏt xõy dng phi ỏp ng yờu cu v cht lng, bo m an ton cho cụng tỏc kho sỏt v bo v mụi trng. 2. Phũng thớ nghim phc v kho sỏt xõy dng phi tiờu chun theo quy nh v c c quan qun lý nh nc cú thm quyn v xõy dng cụng nhn. 11 Sở xây dựng tỉnh điện biên tài liệu quy định về khảo sát XÂY DựNG CÔNG TRìNH 16. iu kin nng lc ca ch nhim kho sỏt xõy dng (iu 57-N16) 1. Nng lc ca ch nhim kho sỏt c phõn thnh 2 hng nh sau : a) Hng 1: cú chng ch hnh ngh k s, ó l ch nhim kho sỏt hng 2 v ó ch nhim 5 nhim v kho sỏt cụng trỡnh cp II; b) Hng 2: cú chng ch hnh ngh k s, ó tham gia 3 nhim v kho sỏt ca cụng trỡnh cp II hoc 4 nhim v kho sỏt ca cụng trỡnh cp III, k t khi cú chng ch hnh ngh k s. 2. Phm vi hot ng: a) Hng 1: c lm ch nhim kho sỏt cựng loi cụng trỡnh cp c bit, cp I, cp II, cp III v cp IV; b) Hng 2: c lm ch nhim kho sỏt cựng loi cụng trỡnh cp II, cp III v cp IV; c) i vi kho sỏt a hỡnh, cỏc ch nhim kho sỏt c lm ch nhim kho sỏt cỏc loi quy mụ. 17. iu kin nng lc ca t chc t vn khi kho sỏt xõy dng (iu 58-N16) 1. Nng lc ca t chc kho sỏt xõy dng c phõn thnh 2 hng nh sau: a) Hng 1: - Cú ớt nht 20 ngi l k s phự hp vi yờu cu ca nhim v kho sỏt, trong ú cú ngi cú iu kin lm ch nhim kho sỏt hng 1; - Cú thit b phự hp vi tng loi kho sỏt v phũng thớ nghim hp chun; - ó thc hin ớt nht 1 nhim v kho sỏt cựng loi ca cụng trỡnh cp c bit hoc cp I, hoc 2 nhim v kho sỏt cựng loi ca cụng trỡnh cp II. b) Hng 2: - Cú ớt nht 10 ngi l k s phự hp vi yờu cu ca nhim v kho sỏt trong ú cú ngi cú iu kin lm ch nhim kho sỏt hng 2; - Cú thit b kho sỏt thc hin tng loi kho sỏt; - ó thc hin ớt nht 1 nhim v kho sỏt cựng loi ca cụng trỡnh cp II hoc 2 nhim v kho sỏt cựng loi ca cụng trỡnh cp III. 2. Phm vi hot ng: a) Hng 1: c thc hin nhim v kho sỏt cựng loi cụng trỡnh cp c bit, cp I, cp II, cp III v cp IV; b) Hng 2: c thc hin nhim v kho sỏt cựng loi cụng trỡnh cp II, cp III v cp IV; c) i vi kho sỏt a hỡnh, ch cỏc t chc kho sỏt hng 1 v 2 mi c thc hin kho sỏt a hỡnh cỏc loi quy mụ. 12 Sở xây dựng tỉnh điện biên tài liệu quy định về khảo sát XÂY DựNG CÔNG TRìNH Lu ý: i vi t chc kho sỏt xõy dng cha iu kin xp hng, nu ó thc hin ớt nht 5 nhim v kho sỏt xõy dng ca cụng trỡnh cp IV thỡ c thc hin nhim v kho sỏt xõy dng cựng loi ca cụng trỡnh cp III (Thụng t 12/2005/TT-BXD) 18. Trỏch nhim ca ch u t trong vic qun lý cht lng kho sỏt xõy dng (Thụng t 12/2005/TT-BXD) 1. Ch u t phờ duyt nhim v kho sỏt xõy dng, phng ỏn k thut kho sỏt xõy dng v nhim v kho sỏt xõy dng b sung c lp theo quy nh ti cỏc iu 6,7,9 ca Ngh nh 209/2004/N-CP. 2. Ch u t c ngi cú chuyờn mụn phự hp giỏm sỏt cụng tỏc kho sỏt xõy dng theo quy nh ti iu 11 ca Ngh nh 209/2004/N-CP. Trng hp khụng cú ngi cú chuyờn mụn phự hp thỡ thuờ ngi cú chuyờn mụn phự hp thc hin vic giỏm sỏt. 3. Ch u t t chc nghim thu bỏo cỏo kt qu kho sỏt xõy dng theo quy nh ti iu 12 ca Ngh nh 209/2004/N-CP v mi cỏc chuyờn gia, t chc chuyờn mụn tham gia khi cn thit. 19. Quyn v ngha v ca ch u t xõy dng cụng trỡnh trong vic kho sỏt xõy dng (iu 50-Lut XD) 1. Ch u t xõy dng cụng trỡnh trong vic kho sỏt xõy dng cú cỏc quyn sau õy: a) c t thc hin khi cú iu kin nng lc kho sỏt xõy dng; b) m phỏn, ký kt, giỏm sỏt thc hin hp ng; c) iu chnh nhim v kho sỏt theo yờu cu hp lý ca nh thit k; d) ỡnh ch thc hin hoc chm dt hp ng theo quy nh ca phỏp lut; ) Cỏc quyn khỏc theo quy nh ca phỏp lut. 2. Ch u t xõy dng cụng trỡnh trong vic kho sỏt xõy dng cú cỏc ngha v sau õy: a) Phờ duyt nhim v kho sỏt do nh thit k hoc do nh thu kho sỏt lp v giao nhim v kho sỏt cho nh thu kho sỏt xõy dng; b) La chn nh thu kho sỏt xõy dng trong trng hp khụng iu kin nng lc kho sỏt xõy dng t thc hin; c) Cung cp cho nh thu kho sỏt xõy dng cỏc thụng tin, ti liu cú liờn quan n cụng tỏc kho sỏt; d) Xỏc nh phm vi kho sỏt v bo m iu kin cho nh thu kho sỏt xõy dng thc hin hp ng; ) Thc hin theo ỳng hp ng ó ký kt; e) T chc nghim thu v lu tr kt qu kho sỏt; 13 Sở xây dựng tỉnh điện biên tài liệu quy định về khảo sát XÂY DựNG CÔNG TRìNH g) Bi thng thit hi khi cung cp thụng tin, ti liu khụng phự hp, xỏc nh sai nhim v kho sỏt v cỏc hnh vi vi phm khỏc gõy thit hi do li ca mỡnh gõy ra; h) Cỏc ngha v khỏc theo quy nh ca phỏp lut. 20. Quyn v ngha v ca nh thu kho sỏt xõy dng (iu 51-Lut XD) 1. Nh thu kho sỏt xõy dng cú cỏc quyn sau õy: a) Yờu cu ch u t cung cp s liu, thụng tin liờn quan n nhim v kho sỏt; b) T chi thc hin cỏc yờu cu ngoi nhim v kho sỏt; c) Cỏc quyn khỏc theo quy nh ca phỏp lut. 2. Nh thu kho sỏt xõy dng cú cỏc ngha v sau õy: a) Ch c ký kt hp ng thc hin cỏc cụng vic kho sỏt phự hp vi iu kin nng lc hot ng v thc hin ỳng hp ng ó ký kt; b) Thc hin ỳng nhim v kho sỏt c giao, bo m cht lng v chu trỏch nhim v kt qu kho sỏt; c) xut, b sung nhim v kho sỏt khi phỏt hin cỏc yu t nh hng trc tip n gii phỏp thit k; d) Bo v mụi trng trong khu vc kho sỏt; ) Mua bo him trỏch nhim ngh nghip; e) Bi thng thit hi khi thc hin khụng ỳng nhim v kho sỏt, phỏt sinh khi lng do vic kho sỏt sai thc t, s dng cỏc thụng tin, ti liu, quy chun, tiờu chun xõy dng khụng phự hp v cỏc hnh vi vi phm khỏc gõy thit hi do li ca mỡnh gõy ra; g) Cỏc ngha v khỏc theo quy nh ca phỏp lut. Sở XÂY DựNG TỉNH ĐIệN BIÊN 14

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP